ZÁSADY OCHRANY A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV V AURES HOLDINGU

(„Zásady“)

Obsah


Úvod

Osobné údaje spracúvame výhradne v súlade s platnou legislatívou, a to najmä Nariadením EP a Rady (EU) č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („Nariadenie GDPR“). Tieto Zásady popisujú, akými princípmi sa riadime, aké osobné údaje zhromažďujeme a prečo, na aký účel ich využívame, komu ich môžeme poskytnúť, kde a ako môžete získať informácie o svojich osobných údajoch, ktoré spracúvame, a aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Kontakty

Informácie o prevádzkovateľovi osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Service Plan SE a.s., IČO 02213214, DIČ CZ699002719, so sídlom Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe, sp. zn. H 1259, konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom Service Plan SE, organizačná zložka, IČO: 50 320 866, so sídlom Klincova 35, 821 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, vložka č. 3387/B. V týchto Zásadách je prevádzkovateľ ďalej tiež označovaný ako „Prevádzkovateľ“, alebo „my“.

Spoločný prevádzkovateľ

Spoločným prevádzkovateľom je ďalej spoločnosť AURES Holdings a.s., IČO: 017 592 99, so sídlom Dopraváků 874/15, Praha, 184 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe, sp. zn. B 19 139.

Informácie o zodpovednej osobe pre ochranu osobných údajov

Mgr. Lenka Zajíčková
kontaktná adresa: Dopraváků 723/1, Praha 8, 184 00, Česká republika alebo Panónska cesta 39, Bratislava 851 04
e-mail:dpo@kupujeme-auta.cz

So zodpovednou osobou môžete komunikovať po slovensky.

Kategórie osobných údajov

Spracúvame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s výkupom alebo predajom vozidiel alebo využívaním našich ďalších služieb (napr. internetových stránok, služba/aplikácie Garáž).

Najčastejšie tak ide o nasledovné údaje:

Identifikačné údaje:

meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti (občianskeho preukazu, číslo pasu alebo iného obdobného dokumentu), štát, prípadne orgán, ktorý ich vydal, a doba ich platnosti, podpis – u fyzickej osoby podnikateľa tiež daňové identifikačné číslo a IČO. Ide teda o všetky osobné údaje, vďaka ktorým Vás jednoznačne a nezameniteľne identifikujeme.

Kontaktné údaje:

kontaktná adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a ďalšie podobné informácie. Ide o osobné údaje, vďaka ktorým Vás budeme môcť kontaktovať.

Údaje o bonite (schopnosti splácať) a dôveryhodnosti:

osobné údaje, ktoré môžeme spracúvať na základe Vášho súhlasu a ktoré potrebujeme, aby sme Vám mohli ponúkať služby našich partnerov v oblasti sprostredkovania financovania, poistenia, a iné.

Údaje o predaji tovaru a využívaní služieb:

údaje o tom, aký tovar alebo služby sme Vám poskytli, či sme s Vami komunikovali o ich poskytnutí (napr. záznamy telefonických hovorov, záznamy inej komunikácie, údaje o automobile, ohľadne ktorého sme s Vami uzavreli kúpnu zmluvu, či sme o jej uzavretí rokovali, vrátane VIN a evidenčného čísla), údaje získané v súvislosti s Vašou návštevou našich internetových stránok - IP adresa, súbory cookies prípadne iný online identifikátor (bližšie viď čl. 10. Internetové stránky a cookies).

Právny základ pre spracovanie osobných údajov

V niektorých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, v iných prípadoch k spracúvaniu Váš súhlas nepotrebujeme. Tak to je spravidla vtedy, keď je spracúvanie nevyhnutné pre plnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností alebo za účelom zabezpečenia ochrany našich práv a oprávnených záujmov.

Vaše údaje teda môžeme spracúvať na základe nasledujúcich titulov – právnych základov:

 1. súhlas, ktorý ste nám za týmto účelom udelili, spravidla pri vyplnení kontaktného formuláru, počas telefonického hovoru s našimi operátormi alebo iným spôsobom
 2. plnenie zmluvných povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo zmlúv alebo iných dohôd s Vami uzatvorených
 3. splnenie zákonných povinností, ktoré nám ukladajú osobitné právne predpisy,
 4. zabezpečenie ochrany našich práv a oprávnených záujmov.

Základné právne predpisy, ktoré nám ukladajú povinnosti, na plnenie ktorých musíme spracúvať Vaše osobné údaje:

 • zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník
 • zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve
 • zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty
 • zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa
 • zákon č. 129/2010 Z.z., o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách (tento zákon upravuje práva a povinnosti pri poskytovaní a sprostredkovaní spotrebiteľského úveru),
 • zákon č. 189/2009 Z.z., o finančnom sprostredkovaní a poradenstve a o zmene niektorých zákonov
 • zákon č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (tento zákon ukladá povinnosť vykonávať identifikáciu a kontrolu klientov)

Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich osobných údajov:

 • príprava obchodného prípadu – zber a spracúvanie osobných údajov, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre návrh podmienok obchodu;
 • riadenie vzťahov so zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi, aby sme vám poskytli všetky informácie a služby, ktoré súvisia s kúpou nášho tovaru či služieb alebo vyriešili vaše požiadavky, priania a sťažnosti a pod.;
 • simulácia produktov a služieb, aby sme vám pomohli s výberom najvýhodnejšieho produktu, napríklad v rámci zabezpečenia financovania;
 • zasielanie správ, notifikácii a potvrdení, ktoré slúžia k realizácii obchodného prípadu;
 • priamy marketing (okrem iného ponúkanie relevantných služieb a výrobkov aktuálnym zákazníkom);
 • odovzdávanie osobných údajov v rámci Holdingu pre vnútorné administratívne účely (vrátane spracovania osobných údajov zákazníkov či zamestnancov), reporting a vytváranie analytických modelov na základe agregovaných a anonymizovaných osobných údajov;
 • prevencia a odhaľovanie podvodného konania, prevencia nesúladu s legislatívou; predchádzanie praniu špinavých peňazí, financovania terorizmu, embargo;
 • spracúvanie kamerových záznamov z dôvodu eliminácie protiprávneho konania a ochrany osôb a majetku;
 • testovanie zmien softvéru;
 • výskum a vývoj produktov/služieb a analýz vývoja trhu;
 • analýzy Vašich údajov a údajov o tovare a službách za účelom nastavenia vhodných parametrov ponúk obchodu;
 • spracúvanie analýz nad agregovanými (anonymizovanými) údajmi pre historické, štatistické a vedecké účely, zabezpečenie bezpečnosti siete a informácií (t.j. schopnosti siete alebo informačného systému odolávať náhodným udalostiam a protiprávnemu alebo zlovoľnému konaniu) k zabráneniu neoprávneného prístupu k nim, šíreniu škodlivých kódov a zamedzeniu útokom a škodám na počítačových systémoch a systémoch elektronických komunikácií.

Nakladanie s osobnými údajmi

Osobné údaje spracúvame manuálne i automatizovane elektronickými systémami (napr. s pomocou softvéru alebo aplikácií). Za účelom ochrany osobných údajov máme nastavené bezpečnostné technické, organizačné a personálne opatrenia, ktorých funkčnosť pravidelne a systematicky kontrolujeme.

Nevykonávame spracúvanie osobných údajov, ktoré by viedlo k automatizovanému rozhodovaniu.

Príjemcovia a sprostredkovatelia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané Prevádzkovateľom, prípadne našimi externými spolupracovníkmi a sprostredkovateľmi.

Subjekty, ktoré s nami spolupracujú, starostlivo vyberáme na základe záruk, ktorými zabezpečia technickú a organizačnú ochranu nami odovzdávaných osobných údajov. Spracovanie osobných údajov môžu pre nás vykonávať iba sprostredkovatelia, a to výhradne na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

V tomto zmysle môže Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje na oprávnené účely poskytnúť týmto príjemcom:

 • externým spolupracovníkom a dodávateľom za účelom plnenia zmluvy;
 • staniciam technickej kontroly za účelom vykonania technickej alebo evidenčnej kontroly vozidla, ohľadom ktorého sme s Vami uzavreli kúpnu zmluvu;
 • osobám, ktoré pre nás technicky zabezpečujú prevádzku určitej služby alebo prevádzkovatelia technológií, ktorých pre naše služby využívame;
 • marketingovým a výskumným agentúram za účelom marketingového spracovania alebo šetrenia a pre ponuky obchodu, služieb a produktov člena Holdingu a vybraných obchodných partnerov;
 • prevádzkovateľom reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou;
 • prevádzkovateľom technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať iba obsah a reklamu, ktoré sú pre Vás relevantné;
 • spracovateľom mzdovej agendy;
 • personálnym agentúram, poskytovateľom vzdelávacích kurzov a motivačných programov;
 • poskytovateľom služieb nevyhnutných pre výkon našej činnosti (administratívne činnosti, vzdelávacie činnosti, archivácia, právne poradenstvo atď.);
 • poskytovateľom poštovných a komunikačných služieb a služieb elektronických komunikácií;
 • bezpečnostným agentúram za účelom zabezpečenia ochrany osôb a majetku;
 • inkasným agentúram a advokátskym kanceláriám za účelom vymáhania pohľadávok;
 • exekútorom za účelom uplatnenia súvisiacich nárokov;
 • regulátorovi a správnym orgánom za účelom dozoru podľa osobitných právnych predpisov.

Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nie sú presúvané do tretích krajín mimo EU.

Doba, po ktorú sú osobné údaje spracúvané

Vaše osobné údaje uchovávame iba po nevyhnutne nutnú dobu a archivujeme v zmysle zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy. Pri údajoch o uskutočnených obchodoch a zákazníkoch ide o dobu 10 rokov od uzavretia zmluvy s Vami.

Osobné údaje spracúvame po dobu trvania právneho titulu, ktorý nám umožňuje vaše osobné údaje spracúvať. Ak je titulom pre spracúvanie Vašich osobných údajov náš oprávnený záujem a nedošlo medzi nami k uskutočneniu obchodu, spracúvame Vaše osobné údaje po dobu 2 rokov od ich získania.

Po strate zákonného dôvodu vykonávame výmaz príslušných osobných údajov. Osobné údaje, ktoré spracúvame s Vaším súhlasom, uchovávame iba po dobu trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený. Pokiaľ nie je v súhlase uvedené niečo iné, spravidla ide o dobu 2 rokov.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame transparentne, korektne a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Zároveň však máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť, aby ste získali informácie o procese spracúvania svojich osobných údajov alebo za účelom uplatnenia nižšie uvedených práv, ktoré súvisia s osobnými údajmi.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo vyžiadať si od nás oznámenie, či spracúvame Vaše osobné údaje, a pokiaľ ich spracúvame, máte právo na poskytnutie týchto osobných údajov a informácií o spracúvaní od nás. Prvá kópia spracúvaných osobných údajov bude poskytnutá bezplatne, za ďalšie kópie Vám môžeme účtovať primeraný poplatok, ich výška bude primeraná administratívnym nákladom spojeným so spracovaním Vašej žiadosti.

Právo na opravu osobných údajov

Pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, sú nepresné či neúplné, máte právo nás požiadať o ich aktualizáciu alebo doplnenie.

Právo na výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie)

Máte právo požadovať výmaz svojich osobných údajov, pokiaľ:

 • nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli spracúvané,
 • ste odvolal/a súhlas s ich spracúvaním,
 • boli spracované protiprávne,
 • vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce dôvody pre spracovanie,
 • údaje musia byť vymazané z dôvodu splnenia právnej povinnosti stanovenej v práve EU alebo právnom poriadku, ktorý sa na nás vzťahuje,
 • boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

To neplatí, pokiaľ je spracovanie Vašich údajov nevyhnutné

 • na výkon práva na slobodu prejavu a informácie,
 • na splnenie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracúvanie,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme,
 • na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Máte právo požadovať obmedzenie spracovania, pokiaľ

 • popierate správnosť Vašich osobných údajov, alebo
 • je ich spracovanie protiprávne, ale namietate výmaz takýchto osobných údajov a chcete spracovanie Vašich údajov iba obmedziť, alebo
 • Vaše údaje, ktoré pre účely spracovania nepotrebujeme, ale o ich poskytnutie nás požiadate za účelom určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, alebo
 • ste vzniesol/a námietku proti spracovaniu, pričom nie je zrejmé, či náš oprávnený záujem prevažuje nad Vašimi oprávnenými záujmami.

Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípade automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na uzatvorenej zmluve alebo súhlase, ktorý ste nám udelili, máte právo na tzv. prenositeľnosť týchto údajov, ktoré Vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Kedykoľvek môžete namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame z dôvodu oprávneného záujmu, vrátane profilovania. Rovnako tak môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu v situácii, keď Vaše osobné údaje spracúvame pre účely priameho marketingu. V takomto prípade Vaše osobné údaje naďalej nebudeme pre tento účel takto spracúvať.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípade, že ste nám poskytli súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely, ktoré vyžadujú súhlas, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Spracovanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov), pokiaľ sa domnievate, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov.

Úrad na ochranu osobných údajov:
Hraničná 12
Bratislava
telefón: +421 2 3231 3214

Uplatnenie práv

Všetky žiadosti týkajúce sa ochrany a spracovania Vašich osobných údajov nám môžete zasielať prostredníctvom kontaktného formulára tu.

Na Vaše žiadosti, ktoré sa týkajú uplatnenia vašich práv, budeme reagovať bez zbytočného odkladu, v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti. Lehotu je však v prípade potreby možné predlžiť o ďalšie dva mesiace. O tomto predĺžení vrátane dôvodov, ktoré nás k nemu viedli, Vás budeme vždy informovať. Komunikáciu budeme viesť spôsobom, ktorý preferujete (e-mail, list).

Internetové stránky a cookies

Webtracking (sledovanie na webových stránkach)

V rámci skvalitňovania služieb našim zákazníkom a zabezpečenia plnej funkcionality našich internetových stránok dochádza k zberu a evidovaniu určitých údajov a ďalších informácií (ďalšie informácie nepredstavujú osobné údaje). Tieto údaje a ďalšie informácie slúžia k vyhodnocovaniu činnosti užívateľov na webových stránkach za účelom vykonávania štatistiky. Všetky osobné údaje sú spracúvané v ich anonymizovanej podobe.

K spracovaniu údajov pre štatistické účely využívame interné Data Science oddelenie; to zabezpečuje monitorovanie údajov, ktoré sa vzťahujú k ponúkaným produktom na webových stránkach Holdingu, a to pre ich optimálne prispôsobenie zákazníkom.

Aby sme Vám mohli zabezpečiť užívateľsky čo najviac priaznivé webové stránky, využívame rovnako služby spoločnosti EXPONEA CZ s.r.o. so sídlom Rohanské nábřeží 678/29, PSČ 186 00, Praha - Karlín a Google Czech Republic, s.r.o. so sídlom Stroupežnického 3191/17, Smíchov, 150 00 Praha („trackingové technológie“). Trackingové technológie nám pomáhajú pochopiť, akým spôsobom využívate služby na našich webových stránkach, aby sme mohli zabezpečiť ich intuitívne jednoduché ovládanie. Ďalej nám tiež umožňujú zistiť, o aký tovar a služby sa najviac zaujímate, aby sme vám ich mohli jednoduchšie ponúkať.

Pri návšteve našej webovej stránky zbierame, zhromažďujeme a vyhodnocujeme potrebné údaje prostredníctvom meracích kódov nainštalovaných na našich webových stránkach („nástroje“). Nástroje zabezpečujú prepojenie našich webových stránok s Vaším webovým prehliadačom, ktorý zasiela nasledujúce informácie o využívaní našich webových stránok:

 • Request (ide sa o názov súboru pre vyjadrenú požiadavku klienta), napr. www.vzorek.cz/index.html;
 • Typ prehliadača / verzia prehliadača (napr. Internet Explorer, Chrome, Firefox );
 • Jazyk prehliadača (napr. slovenčina);
 • Použitý operačný systém (napr. Windows XP, Windows 10, iOS);
 • Vnútorné rozlíšenie okna prehliadača;
 • Rozlíšenie obrazovky;
 • Aktivácia JavaScriptu;
 • Java zapnuté/vypnuté;
 • Cookies áno/nie;
 • Hĺbka farieb;
 • Referrer URL (označenie pre URL, z ktorého bola webová stránka navštívená);
 • IP adresa užívateľa;
 • Časový údaj vzťahujúci sa k dátumu a času, kedy došlo k prístupu na webové stránky;
 • Počet preklikov;

Ďalej môžu byť rovnako zisťované informácie, ktoré sú získavané z obsahu vyplnených/nevyplnených formulárov (textové pole, ktoré je potrebné vyplniť, napríklad prihlasovacie meno a heslo. V týchto prípadoch dochádza k zisťovaniu informácií o skutočnosti, či bol daný formulár „vyplnený“ alebo „nevyplnený“).

Blokovanie ukladania dát pri Webtrackingu

Nad rámec českej a slovenskej právnej úpravy ponúkame užívateľom našich webových stránok možnosť zakázať ukladanie svojich anonymných užívateľských údajov tak, aby už v budúcnosti nemohli byť zhromažďované. Naše webové stránky poskytujú pre blokovanie webtrackingu zodpovedajúci počet cookies (pre každý súhlas jedna cookie). Tieto cookies do budúcnosti zablokujú webtracking pre konkrétnu trackingovú službu. Tento zákaz bude platiť tak dlho, kým tieto cookies nevymažete, najdlhšie však 1 rok, kedy dochádza k opätovnej výzve na povolenie alebo zamietnutie zberu cookies. Viac informácií k problematike cookies v časti 10.6 Cookies.

Použitie conversion trackingu (sledovanie konverzií)

Prostredníctvom konverzných cookie na našich internetových stránkach dochádza k sledovaniu objednávok a registrácií, ktoré boli učinené po rozkliknutí reklamy na webových stránkach tretieho subjektu alebo na základe prepojenia prostredníctvom nášho linku umiestneného na webových stránkach tretieho subjektu. Účelom tohto sledovania je maximálne prispôsobenie reklám Holdingu našim zákazníkom. Ďalej dochádza k prepojeniu linkov, ich vyhodnoteniu a použitiu pre účely zúčtovania. Konverzné cookies neobsahujú osobné údaje, a nie je možné ich preto použiť k osobnej identifikácii zákazníka. Poskytovateľ webových stránok tretích subjektov získa iba údaj o celkovom počte užívateľov, ktorí rozklikli reklamu alebo zakúpili jeho produkt.

IP adresa (adresa internetového protokolu)

IP adresa sa prenáša pri každej vyslanej požiadavke na webový server, aby vedel, kam má zaslať odpoveď. Dynamickú IP adresu získa každý zákazník od poskytovateľa internetového pripojenia („ISP“), a to v okamihu svojho pripojenia na internet. Z tohto dôvodu môže ISP určiť konkrétneho zákazníka, ktorému IP adresu priradil.

Na základe uloženia IP adresy na našom serveri je možné, aby sme zistili prostredníctvom ďalších informácií získaných od ISP totožnosť užívateľa pripojeného k internetu. Z tohto dôvodu neukladáme IP adresu, na základe ktorej by bolo možné dospieť k identifikácii konkrétneho užívateľa, trvale. IP adresa je používaná iba za účelom rozpoznania jednotlivého prihlásenia na našu webovou stránku a rovnako ako prostriedok obrany proti počítačovým útokom.

Logovacie súbory

Pri každej návšteve našich webových stránok skupiny vyšle Váš webový prehliadač informáciu o Vašich užívateľských dátach, ktoré sa uložia do protokolových súborov, tzv. serverového logovacieho súboru. Dátové prenosy, ktoré sa týmto spôsobom ukladajú, obsahujú tieto údaje: dátum a čas návštevy webových stránok, URL navštívenej webovej stránky, IP adresa, pôvodné URL (tzv. referrer), z ktorej ste na naše webové stránky prišli, množstvo prenesených dát a informácií o user agent zaslaných Vaším webovým prehliadačom (prípadne i typ a verziu prehliadača a použitý operačný systém).

Vyhodnotenie logovacích dátových súborov slúži k tomu, aby sme mohli jednoduchšie nájsť chyby a boli schopní ich čo najrýchlejšie odstrániť. Okrem toho nám to umožní riadiť kapacitu serveru a ďalej zlepšovať našu ponuku.

Cookies

V rámci webových stránok používame tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce krátke údaje, ktoré môžu byť pri návšteve našich webových stránok uložené do Vášho počítača. Cookies môžu obsahovať iba informácie, ktoré odosielame na Váš počítač, a preto nedochádza k načítaniu Vašich osobných údajov. Zároveň na základe používania súborov cookies nedochádza k prepojeniu s ďalšími údajmi, ibaže by ste s tým výslovne prejavili súhlas.

Súhlas s použitím cookies nie je predpokladom pre návštevu našich webových stránok. Chceli by sme však upozorniť na to, že používanie funkcie Garáž a personalizovanej obchodnej ponuky je možné poskytnúť iba vtedy, ak cookies povolíte.

Cookies môžu byť v počítači uložené na rôzne dlhú dobu. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. relačné čiže „session cookies“). To znamená, že existujú, iba dovtedy kým je webový prehliadač spustený, a po jeho ukončení sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tieto súbory cookies zostávajú vo webovom prehliadači aj po jeho ukončení až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazania užívateľom. Podľa týchto cookies je možné identifikovať počítač užívateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prehliadanie internetu. V žiadnom prípade súbory cookies neovplyvnia technické používanie Vášho počítača a neobsahujú vírusy.

Na našich webových stránkach používame tieto cookies (V hranatých zátvorkách vyššie je uvedený správca zodpovedný za využitie príslušných cookies.):

 • súbory cookies vyžadované na činnosť webových stránok, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie plnej funkčnosti využívania našich webových stránok, tzv. technické cookies [AURES Holdings];
 • súbory cookies, ktoré nie sú úplne nevyhnutné k fungovaniu webových stránok, avšak ich používanie zlepšuje užívateľský dojem a uľahčuje prehliadanie webových stránok. Tieto cookies sú používané pre skvalitnenie ponuky našich produktov (napr. obmedzenie záťaže, funkčnosť prihlásenia do Garáže [AURES Holdings]);
 • ever cookie (pre rozlíšenie medzi doterajším a novým zákazníkom [AURES Holdings, Google, Exponea]);

Ukladanie súboru cookies je možné celkovo zakázať v nastavení webového prehliadača (rovnako je možné zakázať prípadné používanie cookies tretích strán). Pokiaľ tak však užívateľ urobí, môžu byť niektoré funkcie webových stránok nedostupné alebo môže mať odmietnutie cookies vplyv na zníženie užívateľského dojmu.

Otázky a odpovede

Som povinný poskytnúť svoje osobné údaje? Čo ak osobné údaje neposkytnem?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V rozsahu, v akom sme ale povinní osobné údaje našich klientov zisťovať, spracúvať a uchovávať (viď 3.1 Identifikačné údaje:, je však poskytnutie niektorých osobných údajov podmienkou pre predaj tovaru alebo poskytovanie našich služieb.

Poskytnutie zvyšných osobných údajov je závislé iba na Vašej vôli, predaj tovaru alebo poskytovanie služieb z našej strany tým nie sú podmienené.

Spracovanie Vašich osobných údajov, často iba v anonymizovanej podobe, bez toho aby sme boli vôbec schopní Vás identifikovať ako konkrétneho užívateľa, nám umožňuje naše služby neustále zlepšovať a vyvíjať nové služby. Pokiaľ nám Váš súhlas neposkytnete, ak je Váš súhlas na spracovanie potrebný, prípadne ho dodatočne odvoláte, môže sa stať, že Vám niektoré naše služby už nebudeme schopní naďalej poskytovať, prípadne že Vám ich nebudeme môcť poskytnúť v plnom rozsahu alebo kvalite.

Ostatné

Zmeny týchto Zásad

Sme oprávnení vykonávať občasné úpravy týchto Zásad. Všetky zmeny a aktuálne znenie Zásad budú k dispozícii na tejto stránke.

Teritorialita

Tieto Zásady platia v príslušných krajinách, v ktorých pôsobia spoločnosť Prevádzkovateľa. Prístup k ochrane osobných údajov sa v rôznych krajinách môže mierne líšiť. Vďaka tomu je zabezpečený súlad s požiadavkami na ochranu osobných údajov bez ohľadu na to, kde pôsobíte.

Vážime si vášho
súkromie

Aby pre vás bolo prezeranie našich stránok čo najpohodlnejšie, využívame súbory cookies. Cookies nám slúžia na zlepšovanie našich služieb a zároveň vám vďaka nim dokážeme lepšie ponúknuť obsah, ktorý pre vás môže byť zaujímavý a užitočný.

Spravovať cookies

Zásady ochrany osobných údajov

Tento web používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku pri prehliadaní webom. Z týchto súborov cookie sú súbory cookie, ktoré sú kategorizované podľa potreby, uložené vo vašom prehliadači, pretože sú nevyhnutné pre fungovanie základných funkcií webu.

Používame tiež súbory cookie tretích strán, ktoré nám pomáhajú analyzovať a porozumieť tomu, ako tento web používate, na ukladanie užívateľských preferencií a poskytovanie obsahu a reklám, ktoré sú pre vás relevantné. Tieto súbory cookie budú vo vašom prehliadači uložené iba s vaším súhlasom. Máte tiež možnosť odhlásiť sa z týchto súborov cookie. Ale odhlásenie niektorých z týchto súborov cookie môže mať vplyv na váš zážitok z prezerania. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.


Nutné Vždy aktívny

Nevyhnutné súbory cookie sú kľúčové pre základné funkcie webu a web bez nich nebude fungovať zamýšľaným spôsobom. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne osobné údaje.


Analytické

Analytické súbory cookie sa používajú na pochopenie toho, ako návštevníci interagujú s webom. Tieto súbory cookie pomáhajú poskytovať informácie o metrikách počtu návštevníkov, miere okamžitého opustenia, zdroji návštevnosti atď.